Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 de març de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2023. (EXP. JGL /2023/11)

 

RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA, PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ENREGISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL, PUBLICACIÓ DE PROGRAMES I CÒPIA LEGAL (POSCAST) (EXP. 1173/2023)

 

REGIDORIA DE ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CÀMPING AMB LLACUNA PER LA PRÀCTICA DE SURF I REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL PLA (EXP. 3028/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓN DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1018/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DUES PÈRGOLES AL PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT (EXP. 9251/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 862/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1298/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN FILERA (EXP. 7266/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1973/2023)

  ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: