Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 d'agost de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 D’AGOST DE 2019. (EXP. JGL /2019/35)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

2.DECLARAR DESERTA, SI ESCAU, LA LICITACIÓ DEL LOT12 DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE LES ACTIVITATS DE LA PLATJA, TEMPORADA DE BANY 2019 (EXP. 1001/2019)

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

3.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DE 170 EUROS CONSTITUÏDA PER A. C. CASA ANDALUCIA CUNIT PER L’AUTORITZACIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CASETES AL RECIENTE FERIAL “FERIA D’ABRIL”. (EXP. 579/2019)

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: