Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de maig de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  19 DE MAIG  DE 2020, (EXP. JGL /2020/11)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ I OBRES

  1. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ, ATORGAR, LA LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. N.B.T PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU AL CARRER AIGUABLAVA,8 (EXP. 425/2020)
  1. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ, ATORGAR, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. M.F.D , PER MODIFICACIÓ ESCALES EXTERIORS EN FAÇANA D’HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/ DE LA CERDANYA, 3 (EXP. 1625/2020)

 

  1. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ, ATORGAR, LA LLICÈNCIA D’OBRES MENOR AL SR. J.B.V PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU A L’AVINGUDA ROCA PLANA, 43-B (EXP. 2140/2020)
  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES A LA MEMÒRIA VALORADA PER REPOSICIÓ D’AGLOMERAT ASFÀLTIC, DISPOSAR DE L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I SUMARI, APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR AL ESMENTAT CONTRACTE ( EXP. 7363/2019)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

  1. CONSIDERAR, SI ESCAU, NECESSÀRIA LA INCOACIÓ I TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT PER APROVAR, SI ESCAU, EL PLA DE DESPLEGAMENT DE XARXA FTTH A CUNIT, PRESENTAT PER XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES S.L.. (EXP. 1224/2020)

 PROPOSTES URGENTS

 PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: