Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de juliol de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2022. (EXP. JGL /2022/28)

 

  1. DONAR, SI ESCAU, COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A L’EXERCICI 2021 DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 1190/2021)

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. DEROGAR, SI ESCAU, L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC “4.11 PREU PÚBLIC PEL SERVEI DEL CASAL D’AVIS”. (EXP. 6023/2022)
  2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA GESTIÓ INDIRECTA, MODALITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES (EXP. 2924/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 62/2021, EN BASE AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU MODIFICAT. (EXP. 3626/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER FER LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES (EXP. 4517/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: