Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de juny de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LEGISLATURA 2023-2027

 

  1. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ EXPRESSA DE LES COMPETÈNCIES A  LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL,  APROVADES PER DECRET D’ALCALDIA  DE DATA 19 DE JUNY DE 2023 (EXP. 5744/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (EXP. 5549/2023)

 

    ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

  • REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIONS CANTELLS BALCONS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 5099/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ PUNTUAL D’ESQUERDES FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 5083/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

 

  • REGIDORIA COMERÇ I CONSUM

 

  1. RECONEIXER, SI ESCAU, L’OBLIGACIÓ DE LA BESTRETA A NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CUNIT.(EXP. 1069/2023)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: