Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de març de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2019. (EXP. JGL /2019/13) .

2.ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SR. J.M.M..C. EN REPRESENTACIÓ DEL SR. J.P.H., PER INCOAR EL CORRESPONENT EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 1315/2019)

3.DECLARAR DESISTIT, SI ESCAU, A LA SRA. A.M.M. EN LA SEVA RECLAMACIÓ CONTRA L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 6993/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. D.C.F EN CARRER GARROFERS 46 PER ENDERROC DE TRASTER. (EXP. 4786/2018)

Arxius relacionats: