Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 26 de febrer de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2019, (EXP. JGL /2019/8)

2.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. M.J.M.A. (EXP. 4421/2018)

3.NO ADMETRE, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER SOREA, ATÈS QUE EL TERMINI D’AUDIÈNCIA ATORGAR HA ESTAT EXHAURIT (EXP. 4813/2017)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

4.APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS D’OBRES, REFERENT A LA RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA, LA SINIA I CAN MOLAS I (EXP. 826/2019)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA VILLA ARTE S.A. PER REFORMA PARCIAL D’EDIFICI PROTEGIT (EXP. 291/2019)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA VILLA ARTE S.A. PER REFORMA PARCIAL D’EDIFICI PROTEGIT (EXP. 459/2019)

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA AV. DELS PINS,35 (EXP. 517/2019)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

8.APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LES EMPRESES I/O INSTITUCIONS DEL TERRITORI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES NO REMUNERADES “TASTERS D’OFICIS” AL CFA DOLORS PAUL PER AL CURS 2018/2019 (EXP. 1073/2019)

9.APROVAR, SI ESCAU, L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL AMB EL CENTRE DE FORMACIÓ INSTITUT ANDREU NIN DEL VENDRELL I L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 1201/2018)

10.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DISPOSAR DE L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER LA SEVA ADJUDICACIÓ, APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL RESPECTIU CONTRACTE (EXP. 5850/2018)

Arxius relacionats: