Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de juny de 2019

Hora de convocatòria: 13:15 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LEGISLATURA 2019-2023

2.ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ EXPRESSA DE LES COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, APROVADES PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 17 DE JUNY DE 2019 (EXP. 3768/2019)

3.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR 1, DEL SECTOR 2 DE CUNIT.(EXP. 3603/2019)

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: