Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 d'agost de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA 18 D’AGOST DE 2020 (EXP. JGL 2020/24)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA REALITZACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES A LA MEMÒRIA VALORADA PER REPINTAR SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL A L’EMPRESA PROSEÑAL., S.L.U (EXP. 2844/2020)

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LES OBRES CONTINGUDES A LA MEMÒRIA VALORADA PER REPOSICIÓ D’AGLOMERAT ASFÀLTIC A L’EMPRESA, TECNOLOGÍA DE FIRMES, (EXP. 7363/2019)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA PROMOVERTI HABITAT S.L, PER IMPORT 1.048,88 € MITJANÇANT AVAL BANCARI (EXP. 4447/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA PROMOVERTI HABITAT, S.L, PER IMPORT 1.815,91 € MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCARIA (EXP. 4445/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA GLOSIL EDIFICACIONES S.L PER IMPORT 3.458,89 € (EXP. 3905/2019)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FINÇA A L’EMPRESA EDIFICACIONES VILANOVA PRAT, S.L. PER IMPORT 2.366,73 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (EXP. 1475/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA AL SR. F.O.T. R, PER IMPORT DE 508,15€ MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (Exp. 1581/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA  VYACREM 639699, S.L , PER IMPORT DE 2.696,02 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (EXP. 4429/2020)

 

     PROPOSTES URGENTS

     PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: