Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de setembre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA DURANT EL TERMINI DE 10 DIES PER FER AL·LEGACIONS.

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESADES PER TERMINI DE 10 DIES.

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VIST DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES.

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VIST DE L’EXPEDIENT A LES PARTS, INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES.

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, CONCEDIR TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PER TERMINI DE 10 DIES PERQUÈ PUGUIN FER AL·LEGACIONS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, CONCEDIR TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PER TERMINI DE 10 DIES PERQUÈ PUGUIN FER AL·LEGACIONS

 

     REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSTES REBUDUDES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PLATAFORMA DE GESTIÓ COMPTABLE

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA A TJP, REFERENT AL CONCURS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC URBÀ I DE VIATGERS.

 

 1. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS.

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. F.C.C. C/ MART 3.

 

 1. DEVOLUCIÓ, SI ESCAU DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA AL SR. J.M.B PER IMPORT 508,15€

 

 1. DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER D.L.L., PER IMPORT DE 508,15€

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIES D’OBRES MENOR A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI PONDEROSA

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIES D’OBRES MENORS A LA SRA. A.M.D C/ VIA LÀCTIA, 175 (EXP. 4551/2018)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE REPARCEL•LACIÓ VOLUNTÀRIA “LA PLETA” DEL POLÍGON PA8A INSTADA PER CUNITANIA, SL.

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE DUES PLACES D’OPERARIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL .

 

     REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER EL SUBMINISTRAMENT DEL VEHICLE NISSAN

 

     REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA TERCERA ADDENDA, AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER EL PLA EDUCATIU CURS 2018-2019.(

 

      propostes urgents

      PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: