Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de maig de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE MAIG  DE 2022. (EXP. JGL /2022/19)

HISENDA PÚBLICA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ELIMINACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA I CONSERVADA A L’ARXIU MUNICIPAL (EXP. 1151/2022)
 2. ESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER LA MERCANTIL MASET 73 S.L REFERENT A L’IVA APLICAT SOBRE EL PREU JUST CORRESPONENT A L’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA AL CARRER LES SORRES S/N. (EXP. 5623/2016)
 3. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI D’ABALISAMENT DE LES PLATGES DE CUNIT A L’EMPRESA SEALAND ON OFFSHORE SERVICES, S.L (EXP. 2239/2022)

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS CRITEIS DE PRIORITZACIÓ DE LES CANDIDATURES DEL SOC PER A LA SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ PANP, MG52 I PRGC 2022 (EXP. 1493/2022)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 21 D’ABRIL DE 2022 (EXP. 3454/2022)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’AUTORITZACIÓ PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LA PLATJA (GUINGUETES ) (EXP. 1197/2022)
 2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’AUTORITZACIÓ PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA  EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE TEMPORADA 2022 A TDC PARC, SL, LOT 13 (JOCS INFANTILS) (EXP. 1199/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 393/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU I CONSTRUCCIÓ AUXILIAR (EXP. 2176/2022)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 2053/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

12  APROVAR, SI ESCAU, L´OFERTA PÚBLICA D´OCUAPCIÓ DE L´AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L´ANY 2022 (EXP. 3767/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: