Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de setembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

PART PÚBLICA (COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE)

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

1.APROVAR, SI ESCAU, LA FORMALITZACIÓ DE L’OPERACIÓ QUE RESULTI DE L’AGRUPACIÓ DEL PRÉSTECS FORMALITZATS PER L’AJUNTAMENT DE CUNIT AMB ELS COMPARTIMENTS FFPP EN LIQUIDACIÓ, FONS D’ORDENACIÓ I FONS D’IMPULS ECONÒMIC, DEL FFEELL, PER UN IMPORT MÀXIM DE 8.134.725,18 € AMB LES CONDICIONS FINANCERES QUE CALCULI L’ICO (EXP. 5359/2019)

REGIDORIA DE PROTECCIÓ D’ANIMALS

2.INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS A LA SENYORA D. M. S. M. V. (EXP. 6537/2018)

3.INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS A LA SENYORA S.Z (EXP. 6538/2018)

Una vegada tractat aquest punt, continuarà la sessió a porta tancada amb els següents punts:

PART NO PÚBLICA

ALCALDIA

4.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/40)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

5.PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER J.M.R I I.C.J., PER IMPORT DE 2.181,60 € MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCARIA (EXP. 2052/2019)

6.PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER PROMOVERTI HABITAT, S.L., PER IMPORT DE 5.105,27 € MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCARIA (EXP. 2361/2019)

7.PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER M.E.P. PER IMPORT DE 146,81€, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCARIA (EXP. 4477/2019)

8.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS, EN CARRER FRANCESC MACIÀ 16, PER REPARACIÓ EN EDIFICI PLURIFAMILIAR. (EXP. 5184/2019)

REGIDORIA D’ EDUCACIÓ

9.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PROJECTE DES-COBRE, AMB VIGÈNCIA DE L’1 DE SETEMBRE DE 2019 FINS EL 31 D’AGOST DE 2023 (EXP. 5325/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: