Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 d'abril de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 17 D’ABRIL DE 2018 (EXP. 2037/2018)

2.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. D.B.M (EXP. 1042/2017)
3.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PRESENTADA PEL SR. J.L.C.H (EXP. 1693/2017)

4.CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES I PUGUIN FER LES AL·LEGACIONS CORRESPONENTS (EXP. 4281/2016)

5.APROVAR, SI ESCAU, REQUERIR AL SR. A.Y.A. PER TAL QUE EN UN TERMINI DE 10 DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ (EXP. 2113/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

6.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCARIA, PEL SR. D.D.Y. (EXP. 156/2018)

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.O.F.B. PER REHABILITACIÓ FAÇANA EN C/ RIPOLLÈS ,1 (EXP. 498/2018)

8.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCARIA, PEL SR. D.F.R. (EXP. 815/2018)

9.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA, PEL SRA. I.A.C. (EXP. 5534/2018)

10.APROVAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI CORINTO, AV. ELS PINS, 33 (EXP. 2062/2018)

11.APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA BASE VUITENA DE LES BASES PER A LA PROMOCIÓ INTERNA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA DE CUNIT. (EXP. 5714/2017)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

12.APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESCOLA DE MÚSICA DE CUNIT MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER EL CURS 2018-2019 (EXP. 5289/2016)

 

Arxius relacionats: