Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de juny de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  16 DE JUNY DE 2020 (EXP. JGL 2020/15 )

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 

 1. FORMALITZAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ARXIUS, ELABORADA I APROVADA PEL CONSELL INTERNACIONAL D’ARXIUS I RECONEGUDA PER LA UNESCO IMPULSADA PER L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA (EXP. 3093/2020)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPINTAT I REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL, DIPOSAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, APROVAR SI ESCAU, ELS PLECS QUE HAN DE REGIR A LA CONTRACTACIÓ (EXP. 2844/2020)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SIGNATURA BIOMÈTRICA DE L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADÀ, DISPOSAR DE L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT , APROVAR, SI ESCAU EL PLECS QUE HAN DE REGIR A LA CONTRACTACIÓ (EXP. 6261/2020) )

 

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. G.S.M. PER CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL COMERCIAL A L’AVINGUDA DE LA FONT 82 CUNIT (EXP. 4612/2019)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. J.G.F PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA, AL CARRER MERCÈ RODOREDA, 44 (EXP. 7004/2019)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. S.S.G. PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA D’ÚS PRIVATIU, AL CARRER MERCÈ RODOREDA,16 (EXP. 1661/2020)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR, EN CARRER MENORCA, 9 (EXP. 1614/2020)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA VILLA ARTE PROPERTIES, S.A PER AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE EN MASIA “EL RECTORET” A L’AVINGUDA ROCA PLANA,39 (EXP.314/2020)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. C.P.G. PER TANCAMENT DE SAFAREIG AL CARRER LLEVANT, 10 BAIXOS (EXP. 1578/2020)

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, A XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L,, LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE L’ÚS COMÚ ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE PROCESSAMENT DE DADES (CPD) AL CARRER CONCA DE BARBERÀ, 8-10 (Exp. 1334/2020

 

 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CUNIT (ACEC) I L’AJUNTAMENT DE CUNIT AMB L’OBJECTE D’EXECUTAR ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL (EXP. 718/2020)

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: