Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de juliol de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2019, (EXP. JGL /2019/31)

REGIDORIA DE TURISME , PATRIMONI, VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, AL SENYOR D.G.V, LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL DELS LOCALS SITUATS AL PASSEIG MARÍTIM, 1A PORTES 33-44 DE CUNIT (EXP. 3120/2019)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, PER REPARACIÓ PUNTUAL DE FAÇANES EN EDIFICI D’HABITATGES AÏLLAT EN C/CALAFELL, 68 (EXP.3874/2019)

4.APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’ACONDICIAMENT PARCIAL DE L’AVI PAU COM EQUIPAMENT CULTURAL, AMB UN PRESSUPOST TOTAL PER CONTRACTE DE 129.317€ IVA INCLÒS (EXP. 4365/2019)

REGIDORIA D’ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT

5.APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL PEL CURS 2019-2020 EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE SERVEIS. (EXP. 1207/2019)

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: