Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 d'abril de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2019, (EXP. JGL /2019/18) .

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

2.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “XARXA D’OCUPACIÓ DEL BAIX PENEDÈS” I PEL PROGRAMA “PLA D’ACCIÓ PER LA COORDINACIÓ I IMPULS DE L’OFERTA FORMATIVA DEL BAIX PENEDÈS” QUE PROMOU EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. (EXP. 5501/2018)

Arxius relacionats: