Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 d'octubre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/44)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.APROVAR, SI ESCAU, LA CONVALIDACIÓ I RATIFICACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES I PROMOCIONS I ALES CAMPANYES DE PUBLICITAT DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE CUNIT SIGNAT EL 18 DE GENER DE 2019.( EXP. 1166/2019)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

3.APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL D’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL, PER TAL QUE ESTUDIANTS REALITZIN PRÀCTIQUES VOLUNTÀRIES EN CENTRES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 5933/2019)

4.ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET, NIVELL P-2, DURANT EL CURS 2019/2020 A FAVOR DE L’INFANT I.C.R (EXP. 917/2019)

5.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTIN DE CUNIT, PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE REACCIONA DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2019-2020 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP. 5850/2019)

Arxius relacionats: