Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de setembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2020.

(EXP. JGL /2020/28) .

 

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’ANY 2020-2022 (EXP. 5288/2020)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA EN RELACIÓ A L’ATORGAMENT D’AJUTS D’EMERGÈNCIA PER COBRIR LES NECESSITATS BÀSIQUES PROVOCADES PEL COVID19 I ATORGAR LA CONDICIÓ DE BENIFICIARIS (EXP. 2149/2020)

 

REGIDORIA DE GENT GRAN, IGUALTAT I DONA

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AUDIOVISUAL PER A LA SALA D’ACTES DEL CASAL MUNICIPAL, A L’EMPRESA CASI NADA SL (EXP. 2549/2020)

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: