Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de març de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

  1. Aprovar, si escau, l’ esborrany de  l’ acta  de la  junta  de govern local sessió ordinària del dia 15 de març de 2022. (Exp. JGL /2022/10).
  1. Sotmetre, si escau, l’estudi de viabilitat economicofinancera del servei d’estacionament regulat en superfície al Municipi de Cunit (Exp.2045/2022)

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

  1. Aprovar, si escau, el conveni de col·laboració per l’execució per programes d’ocupació (exp. 1413/2022) 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

  1. Aprovar, si escau , les bases reguladores del procés de pressupostos participatius de cunit 2022-2024 (Exp.939/2022) 
  1. Adjudicar, si escau, el contracte per a l’execució de les obres per l’adequació del local per a la creació d’un centre de negocis (Exp. 8082/2021)

 REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. Adjudicar, si escau, el contracte pel desbrossament de terrenys de titularitat pública ( Exp. 4651/2021)

  REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRE

  1. Aprovar, si escau, la modificació de la llicència d’obra major 90/2021 (Exp. 6414/2021)
  2. Aprovar, si escau, llicència d’obres menors per rehabilitació d’aplacat de pilars en edifici plurifamiliar al passeig marítim, 9 (exp. 453/2022)

 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

  1. Aprovar, si escau, la bestreta de la subvenció a favor de l’associació de comerciants i empresaris de Cunit (Exp. 490/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

 PRECS I PREGUNTES

 No n’hi hagué

Arxius relacionats: