Tipus: Junta de Govern Local

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data: 22 de gener de 2019

Hora: 13:00 hores

Arxius relacionats:

Acta de la sessió

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, EL ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE GENER DE 2019, (EXP. 2/2019)

2.DESESTIMAR, SI ESCAU, EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA SRA. M.A.M., RATIFICAR, SI ESCAU, LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DATA 29 DE MAIG DE 2018 QUE DESESTIMA LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 1693/2017)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3.CONCEDIR, SI ESCAU, LLICÈNCIA PER A D’ÚS I OBRA PROVISIONAL PER A UNA ACTIVITAT DE SERVEIS TÈCNICS D’ARQUITECTURA AL LOCAL DE L’AVINGUDA, 134 DE CUNIT. (EXP. 3573/2018)