Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de novembre de 2022

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINARIA DEL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2022. ( JGL/2022/45)
  2. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE DE SERVEI DE RECOLLIDA DE TRUCADES I LÍNIA VERDA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’ANY 2022-2023 (EXP. 8801/2022)

       REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT, HOSTING I SUPORT D’UNA PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ DE LA POLICIA LOCAL (Exp. 8763/2022)
  2. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL SISTEMA GIS CORPORATIU (EXP. 4321/2022)

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I NOVA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS  AL CARRER MONTSERRAT ROIG 6 (EXP. 7488/2022)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 7202/2022)
  3. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS DE BEGUDES AL PARC DE COSSETANS I PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT. (EXP. 8667/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 1.500 € A L’ENTITAT “ASOCIACIÓ DE VEÏNS COSTA CUNIT, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS LÚDIQUES I COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ D’ACTES PROPIS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS (EXP. 4748/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Ordre del dia:

Arxius relacionats: