Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 d'abril de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 • APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2024. (EXP. JGL /2024/14)
 • APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT ALS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 2226/2024)
 • ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL NATURAL MITJANÇANT FONTS DISPENSADORES (Exp. 10727/2023

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES

 • APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA CORRESPONENT AL CONTRACTE PER LES OBRES DE MODIFICACIÓ DELS ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT EN L’ÀMBIT URBÀ I PAVIMENTACIÓ VIAL (EXP. 5864/2018)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 1608/2024)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA 59/2022 EN BASE A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1061/2022)
 • INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT PER LA IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER INCOMPLIMENT EN EL TERMINI D’EXECUCIÓ REFERENT AL CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’AVI PAU (EXP. 4997/2023)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 83/2023 (EXP. 5962/2023)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 8/2022 (EXP. 7534/2021)

 AREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 • REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
 •  ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER SERVEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE CUNIT (EXP. 2086/2024)

 REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 •  APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PES, FITXA 1.1, DE SUPORT al  PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DELS AMPAS I LA FITXA 1.2 DE SUPORT I FUNCIONAMENT I ACTIVITATS DE LES AMPAS (EXP. 729/2024)

 AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 • REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA
 •  APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PER LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INTERÈS PÚBLIC PER LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL (EXP. 1172/2024)

 AREA DE SERVEIS PERSONALS

 •  REGIDORIA DE JOVENTUD
 •  APROVAR, SI ESCAU, L’ACORD DE COL·LABORACIÓ  EN RELACIÓ AL CAMP DE TREBALL PER A JOVES L´ESTIU 2024 ENTRE LA FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL I L´AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 2685/2024)
 •  REGIDORIA D’EDUCACIÓ
 •  APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF PER ALS CURSOS ESCOLARS 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 (Exp. 1882/2024)
 •  APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT, PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL SEGON I TERCER TRIMESTRE 2023/2024 (exp. 1716/2024)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 •  REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES
 • APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DUES PÈRGOLES AL PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT (EXP. 9251/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: