Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de maig de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE MAIG DE 2019, (EXP. JGL /2019/22) .

2.ADMETRE, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SENYOR A.P.S. REPRESENTAT PER EL SENYOR A.T.V. INCOANT-SE EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. (EXP. 1864-2019)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. E. N.F. EN CARRER AIGUABLAVA,7 PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVAT. (EXP. 2277/2019)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICIPICADO, PER SANEJAT I PINTAT DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR, EN CARRER RAMON CASAS, (EXP. 1449/2019)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. F.T.C. PER ENDERROC D’EDIFICACIÓ AUXILIAR I TANCA EN CARRER VIOLETA,6 (EXP. 1440/2019)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SR. S.P.G. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU, EN CARRER DE LA PEDRERA, 83 (EXP. 1431/2019)

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. A.C.G. PER CONSTRUCCIÓ DE PORXO I PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 865/2019)

8.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. A.I.B PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU EN CARRER CONCA DE BARBERÀ,34 (EXP. 864/2019)

9.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS, A LA SRA. M.C.B. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU EN CARRER DE LA TULIPA, 53 (EXP. 2366/2019)

10. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. J.M.S.A. PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA, EN CARRER GAVARRES,7 (EXP. 214/2019)

11.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA SRA. M.T.S.C. PER AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, EN CARRER ANDORRA, 15 (EXP. 2173/2019)

12.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. A.M.M. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVAT, EN CARRER ENRIC GRANADOS, 58. (EXP. 2799/2019)

13.APROVAR, SI ESCAU L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA PER A LA PISTA POLIESPORTIVA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT I APROVAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (EXP. 597/2019)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

14.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS, PER L’ÚS DE LAS INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX CULTURAL DE CUNIT, A L’ENTITAT FUNDACIÓ PERE TARRÉS PER LA REALITZACIÓ DE FORMACIÓ TEÒRIC PRÀCTICA D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER PERSONES DEPENDENTS (EXP. 2514/2019)

15.APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2019-2020 (EXP. 1326/2019)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

16.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS D’ACTIVITATS DE PLATJA PER A LA TEMPORADA 2019 I DISPOSAR, SI ESCAU, DE L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT PER L’ADJUDICACIÓ I LA SEVA APROVACIÓ DEL PLECS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS. (EXP. 1001/2019)

 

Arxius relacionats: