Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de juny de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 15 DE JUNY DE 2022. (EXP. JGL /2022/23)
 2. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’AVAL EN CONCEPTE DE GARANTIA DEFINITIVA A L’EMPRESA EGUESAN ENERGI, S.L (EXP. 3552/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU (EXP. 3147/2022)
 2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE SERVEIS ARTÍSTICS PER LA FESTA MAJOR D’ESTIU ( EXP. 3132/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER LA REALITZACIÓ DE LES OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 1623/2021. (EXP. 4042/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA. (EXP. 8809/2021)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 4020/2022)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORÇ DE SOSTRE EN HABITATGE D’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 4332/2022)
 5. RECONÈIXER, SI ESCAU, L’OBLIGACIÓ DE LA DESPESA PER IMPORT DE 1.200 € A NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CUNIT (ACEC) (EXP. 490/2022)
 6. APROVAR, SI ESCAU LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA, MITJANÇANT AVAL BANCARI, A L’EMPRESA BOSIR, S.A (EXP. 4595/2018)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER LA GESTIÓ DIRECTA DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 2924/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Ordre del dia:

Arxius relacionats: