Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de juliol de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA
1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE DATA 14 DE JULIOL DE 2020 (EXP. JGL 2020/19)

2.DESISTIR, SI ESCAU, DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ADEQUACIÓ DE L’ASCENSOR AL CASAL MUNICIPAL, APROVAR LA NOVA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’AQUEST CONTRACTE (6857/2019)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

3.APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUD 2 DE CUNIT. (EXP. 2680/2020)

4.ATORGAR, SI ESCAU LLICÈNCIA D’OBRES AL SR. C.C. PER L’ENDERROC, CONSTRUCCIÓ AUXILIAR I TANCA EN CARRER MONCADA, 32 (EXP. 419/2020)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS, A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI LOS VIÑEDOS, AL PASSEIG MARÍTIM, 5 PER REHABILITACIÓ FAÇANA (EXP. 292/2020)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI COLÓN EN CARRER CALAFELL, 109 PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA (EXP. 1262/2020)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

7.DECLARAR, SI ESCAU, EL PROCEDIMENT NUL DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ, ACORDAR L’INICI DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ESMENTAT CONTRACTE I APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN AQUEST CONTRACTE. (EXP. 2150/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: