Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de gener de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

PART PÚBLICA (COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE)

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PREU PÚBLIC 4.21 PEL SERVEI D’ACTIVITATS DEL CASAL MUNICIPAL COM ANNEX DE L’ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

            (EXP. 6596/2019)

Una vegada tractat aquest punt, continuarà la sessió a porta tancada amb els següents punts:

 PART NO PÚBLICA

 ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  7 DE GENER DE 2020, (EXP. JGL /2020/1)

 

  1. IMPOSAR, SI ESCAU, A LA SRA. S. Z. UNA SANCIÓ DE 401 EUROS PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 1.8. (EXP. 6538/2018)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT ( EXP. 6787/2019)

PROPOSTES URGENTS

 PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: