Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 de juny de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

PART PÚBLICA (COMPETÈNCIES DELEGADES AL PLE)

 REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

  APROVAR, SI ESCAU, EL PREU PÚBLIC “4.22, PEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE CASAMENTS COM A ANNEX DE L’ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.(EXP. 851/2020)

 Una vegada tractat aquest punt, continuarà la sessió a porta tancada amb els següents punts:

 PART NO PÚBLICA

 ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  26 DE MAIG DE 2020 (EXP. JGL 2020/12 )

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: