Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 de juliol de 2019

Hora de convocatòria: 13:05 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE JUNY DE 2019, (EXP. JGL /2019/28) .

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. R.G.B. PER REFORMA INTERIOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR, EN CARRER BESOS,7 (EXP. 2197/2019)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J. A. B. H. PER PINTAR FAÇANA EXTERIOR D’HABITATGES UNIFAMILIARS EN C/ PASSATGE DEL MAS, 1 (EXP. 3211/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: