Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 d'octubre de 2018

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2018

 

  1. DECLARAR, SI ESCAU, DESISTIDA LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, EFECTUADA PER LA SRA. J.P.P.

 

  1. DECLARAR, SI ESCAU, DESISTIDA LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EFECTUADA PEL SR. S.S.A

 

  1. ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. M.J.M.A.

 

 

      REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL AUDIOVISUAL AL CASAL MUNICIPAL.

 

  1. DESESTIMAR, SI ESCAU, PARCIALMENT EL RECURS PRESENTAT PER LA SRA. E.F.P. CONTRA L’APROVACIÓ DE LES BASES PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’EDUCADORS DE LA LLARS D’INFANTS.

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONTRACTE EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, EN C/GESSAMÍ, 19

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MAJOR A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. BARCELONA,58

 

      REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

  • APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS  ANIMALS DE COMPANYA  ABANDONATS, NOTIFICAR I REQUERIR DOCUMENTACIÓ.

 

 

 Propostes urgents

 PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: