Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 d'abril de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2019, (EXP. JGL /2019/15) .

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN SKATE PARC, ATÈS QUE S’HA INCORPORAT EL ROMANENT DE CRÈDIT A L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 0.3420.6320000 DE L’EXERCICI 2019 I ADJUDICAR AQUEST CONTRACTE A ROIG I FILLS ASSOCIATS, S.A (EXP. 7016/2019)

3.ACCEPTAR, SI ESCAU, LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA MERCANTIL XENULUA SL, PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVIS DE GUINGUETA BAR A LES PLATGES DE CUNIT TEMPORADES 2018-2019-2020 I 2021 (EXP. 1016/2018)

4.ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA REPARACIÓ D’ENLLUMENAMENT PÚBLIC A L’EMPRESA BOSIR S.A (EXP. 4595/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

5.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN RELACIÓ AL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI (EXP. 1804/2019)

6.DEIXAR, SI ESCAU, SENSE EFECTE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE FEBRER DE 2019, l’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA I APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ SANTA TERESA PER A EL SUPORT A LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O TRASTORN MENTAL (EXP. 640/2019)

Arxius relacionats: