Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de març de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE MARÇ  DE 2019, (EXP. JGL /2019/12) I L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DE DATA 15 DE MARÇ DE 2019 (EXP. JGL/2019/14)DECLARAR DESISTIT, SI ESCAU, AL SR. S.E. EN LA SEVA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL CONTRA L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 5167/2018)

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES EN EL PROCEDIMENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PERQUÈ EN 10 DIES PUGUIN FER AL·LEGACIONS I PRESENTAR DOCUMENTACIÓ. (EXP. 2366/2018)

 

 1. DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA PER A LES DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT LOT 2 I LOT 3 (EXP. 2212/2018)

 

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ESCOLA D’INFANTIL I PRIMÀRIA POMPEU FABRA PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL AL CENTRE DURANT 2019 (EXP. 573/2019)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ESCOLA SOLCUNIT PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL AL CENTRE DURANT 2019 (EXP.574/2019)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL DURANT 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 2018-2019 I REGULAR LES CONDICIONS DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP. 1042/2019)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA SOLCUNIT PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL DURANT 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 2018-2019 I REGULAR LES CONDICIONS DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP. 1043/2019)

 

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA ESCOLA ELS COSSETANS PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ, DURANT 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS 2018-2019 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP.1044/2019)

 

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL D’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL, PER TAL QUE ESTUDIANTS REALITZIN PRÀCTIQUES VOLUNTÀRIES EN CENTRES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 1529/2019)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I ELS CENTRES EDUCATIUS D’INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI DE CUNIT PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR 2018-2019. (EXP. 4071/2018)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE EDUCATIU D’INFANTIL I PRIMÀRIA ELS COSSETANS DEL MUNICIPI PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL DURANT EL CURS ESCOLAR 2018-2019. (EXP. 4072/2018)

 

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI “BARCINO, AV.TARRAGONA, 105 PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA (EXP. 287/2019)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. I.D.L.LL.A EN CARRER BESALÚ, 22 PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1254/2019)

 

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. J.D.L.S.C, EN CARRER MERCÈ RODOREDA, 31, PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1276/2019)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI “ACUARIO”, PER PINTAR PART DE FAÇANA (EXP. 1278/2019)

 

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 16/2017 PER A LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA, EN CARRER DEL MIG, 60-62 (EXP. 6224/2016)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, NOUS TERMINIS A LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 4/2019, PER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT A L’AV. BARCELONA,2 (EXP. 7043/2018)

 

Arxius relacionats: