Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 d'abril de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 D’ABRIL  DE 2022. (EXP. JGL /2022/14)

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT, L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL, L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I ADECCO FORMACIÓN, S.A.U. PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ (EXP. 2424/2022)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADDENDA ECONÒMICA CORRESPONENT A L’ANY 2022 DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS (EXP. 249/2018)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS RECOL·LECTORS DE RESIDUS (EXP. 1751/2022)
  2. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LA PLATJA DE CUNIT (EXP. 1197/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

RECURSOS HUMANS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES QUE HAN DE REGIR AL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR COM A PERSONAL LABORAL DE CARACTER TEMPORAL, 12 SOCORRISTES AQUÀTICS PER LA TEMPORADA D’ESTIU 2022 (EXP. 1610/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES QUE HAN DE REGIR AL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL, 5 LLOCS DE TREBALL DE VIGILANTS DE LES PLATGES TEMPORADA D’ESTIU 2022 (EXP. 1611/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: