Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de juliol de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2022. (EXP. JGL /2022/27)
 2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2022-2023 (EXP. 3309/2022)
 3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA ELS COSETANS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS 2022-2023 (EXP. 3311/2022)

 REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORIO

 1. APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL PLA DE CUNIT, PROMOGUT PER GESDIP, SAU (EXP. 2680/2022)

REGIDORIA DE CONVIVENCIA I CIUTADANIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DIAGNOSIS SOBRE LA CONVIVÈNCIA A CUNIT, (EXP. 5786/2022)

HISENDA PÚBLICA

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A LA PART NO CONTROVERTIDA DEL PREU JUST FIXAT PER ACORD DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT A LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA SITGES DE CUNIT (EXP. 1873/2018)

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DES SERVEIS DE DOCÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ MUNICIPAL (EXP. 4910/2022)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADDENDA DEL CONVENI “CONVENI DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL (EXP. 6432/2021)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL (EXP. 5632/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER L’ADQUISICIÓ I MANTENIMENT DELS TERMINALS HOMOLOGATS DE LA XARXA RECAT (EXP. 3243/2022)
 2. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE TELEFONIA DE VEU I EL SEU MANTENIMENT A LES ESCOLES PÚBLIQUES DEL CUNIT (EXP. 4433/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DETECTAT EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE VEU I DADES (EXP. 5546/2022)
 1. EXCLOURE, SI ESCAU, DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ A L’EMPRESA CLASSIFICADA PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE BUIDATGE DELS WC DE LA PLATJA, PER NO COMPLIR AMB ELS REQUISITS SEGONS LA LCSP (EXP. 4082/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: