Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de febrer de 2020

Hora de convocatòria: 13:30 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE FEBRER DE 2020, (EXP. JGL /2020/4)

2.AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, ADJUDICAR, SI ESCAU, EL LOT 2 PAPER BLANC A L’EMPRESA SISTEMES D’ORGANITZACIÓ S.A, IMPORT 4.159,36 € IVA INCLÒS, ADJUDICAR, SI ESCAU EL LOT 3 DEL MATERIAL AMB LOGO A L’EMPRESA ARTES GRÁFICAS BOTELLA GOMEZ SL, PER IMPORT 2.646,88 € IVA INCLÒS (EXP. 5132/2019)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ I OBRES

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. T.G.O PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU, EN CARRER ACACIES, 4 (EXP. 6682/2019)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI ANFORAS, EN AV. TARRAGONA,52 PER REPARACIÓ DE BALCONS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 126/2020)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: