Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 d'agost de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA 11 D’AGOST DE 2020 (EXP. JGL 2020/23)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CORRECCIÓ  DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 D’AGOST DE 2020 (EXP. 674/2020)

 

    REGIDORIA HISENDA I RECURSOS HUMANS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ, AMB CARÀCTER TEMPORAL, DE LLOCS DE TREBALL DOCENTS DEL CENTRE DE FORMACIÓ D´ADULTS DOLORS PAÜL. (EXP. 4371/2020)

 

REGIDORIA DE NOVES TEGNOLOGIES

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DEL SERVEI DE LA SIGNATURA BIOMÈTRICA APLICADA AL REGISTRE D’ENTRADA DE DOCUMENTS DE L’OAC. (EXP. 6261/2020)

 

REGIDORIA D’ EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL TRENET, PER AL CURS ESCOLAR 2020/2021 (EXP. 4470/2020)

 

  1. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT AMB LA MERCANTIL CUINA GESTIÓ SLU PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING I CUINA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL TRENET” (349/2017)

 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, UNA BESTRETA DEL A SUBVENCIO ATORGADA A L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CUNIT (ACEC) I ORDENAR, SI ESCAU, EL SEU PAGAMENT (EXP. 718/2020)

 

   PROPOSTES URGENTS

 

    PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: