Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de desembre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.DECLARAR, SI ESCAU, DESISTIT A LA SRA. P.O.R EN LA SEVA RECLAMACIÓ CONTRA L’AJUNTAMENT DE CUNIT (4430/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. I.LL.K AL C/ RIPOLLÈS 3. (EXP. 5812/2018)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI DELFIN DE L’AVINGUDA TARRAGONA, 95. (EXP. 5080/2018)

4.ADJUDICAR, SI ESCAU, ELS LOTS 2 I 4 DEL CONTRACTE PER LA REDACCIÓ DE QUATRE PROJECTES DE MILLORA I CONDICIONAMENT DE DIVERSOS TRAMS DE CARRETERA DE CUNIT A L’EMPRESA PLIKUM SL. (EXP. 1901/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

5.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER L’EMPRESA ARES S. COOP. MAD. REFERENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN APLICATIU INFORMÀTIC PER IMPORT DE 378,25 EUROS. (EXP. 5828/2015)

Arxius relacionats: