Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de setembre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2018

       REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

  1. ATORGAR, SI ESCAU, A L’AMPA DE L’ESCOLA SOLCUNIT UNA SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PROJECTES EDUCATIUS DURANT EL SEGON I TERCER TRIMESTRES DEL CURS 2017-2018.

Arxius relacionats: