Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de juliol de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2023. (EXP. JGL /2023/26)

 

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 SERVEIS COMUNITARIS I SANITAT

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PER A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR –CAFETERIA I ZONA PIC-NIC I DELS SERVEIS DE NETEJA I VIGILÀNCIA DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI CENTRE CÍVIC ELS JARDINS” (EXP. 4988/2023)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES `PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS RECOL·LECTORS BILATERALS DE RESIDUS (EXP. 4818/2023)

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 RECURSOS HUMANS

4. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LES PROVES PER A LA CONSTITUCIÓ, AMB CARÀCTER D´URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL, D´AUXILIAR TÈCNIC/A INSPECTOR D´URBANISME I DE SERVEIS PÚBLICS. (EXP. 6630/2023)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: