Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 de setembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2019.

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES MENORS DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI BLANCO.

3.APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA COLUMNA DE CÀRREGA D’AIGUA AMB SOFTWARE AL SECTOR RECTORET DEL MUNICIPI.

4.REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT LOT 1 CORRESPONENT A LES ESCOLES I LLAR D’INFANTS, LED QUALITY LUX, SL LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

5.REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT LOT 2 I 3 CORRESPONENT ALS EDIFICIS MUNICIPALS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

6.APROVAR, SI ESCAU, LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA IMPOSICIÓ DE LES PENALITATS ALS LICITADORS DE L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE LES ACTIVITATS DE LES PLATGES.

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

7.APROVAR, SI ESCAU, LA COMPENSACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

8.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER IMPORT DE 170,00 € CONSTITUÏDA PER ASOCIACIÓN CULTURAL PASION FLAMENCA DE CUNIT A L’AUTORITZACIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CASETES AL RECINTE DESTINAT A LA “FERIA DE ABRIL ”

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: