Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 de desembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

PART PÚBLICA (COMPETÈNCIES DELEGADES PEL PLE)

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

1.ORDENAR, SI ESCAU, LA PUBLICACIÓ, DE LA PART DE L’ORDENANÇA 4.04 PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, PUBLICADA DE FORMA ERRÒNIA EN EL BOPT 235 DE 7 DE DESEMBRE DE 2017 (EXP. 5739/2019)

Una vegada tractat aquest punt, continuarà la sessió a porta tancada amb els següents punts:

PART NO PÚBLICA

ALCALDIA

2.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/53)

3.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER BLANC I MATERIAL PERSONALITZAT PER A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, DISPOSAR, SI ESCAU DE L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER LA SEVA ADJUDICACIÓ, I APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES, I LA TRAMITACIÓ ANTICIPADA CONDICIONADA A l’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2020 (EXP. 5132/2019)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

4.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA RECREACIÓ PARCIAL D’UN BÚNQUER ANTIAERI I DISPOSAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER LA SEVA ADJUDICACIÓ, APROVAR, SI ESCAU EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LA TRAMITACIÓ ANTICIPADA CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2020 (EXP. 6951/2019)

REGIDORIA DE SERVEI SOCIALS

5.APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2019 (EXP. 718/2019

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: