Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 de maig de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MAIG  DE 2022. (EXP. JGL /2022/18)

REGIDORIA D’ESPORTS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL AQUA. (EXP. 6303/2015)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER L’EXPLOTACIÓ DELS MÒDULS DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM (EXP. 1198/2022)
 2. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE SUPORT A LA NETEJA VIARIA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.(EXP. 3858/2021)
 3. ADJUDICAR, SI ESCAU EL CONTRACTE D’AUTORITZACIÓ PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM – TERRESTRE DEL MUNICIPI (ACTIVITAT DE PLATJA) (EXP. 1199/2022)
 4. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LA PLATJA, LOT GUO2 (GUINGUETES) (EXP. 1197/2022)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL CURS ESCOLAR 2022-2023 (EXP. 3515/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PER LA REALITZACIÓ D’OBRES (EXP. 2610/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A COMPRAR Y RESTAURAR TODO ES EMPEZAR S.L PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE (EXP. 6234/2021)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 613/2022)
 4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 3893/2022)
 5. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 2393/2022)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INDIRECTA, MODALITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AL MUNICIPI (EXP. 2924/2022)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: