Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de maig de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  12 DE MAIG  DE 2020, (EXP. JGL /2020/10)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ I OBRES

  APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER EL CONTRACTE DE REPARACIÓ DE VORERES DEL TERME MUNICIPAL, A FAVOR DE L’EMPRESA, CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL. (EXP. 5359/2017)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

  1. APROVAR, SI ESCAU L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS I ACTIVITATS QUE SE SITUARAN A LA ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ PER A LA TEMPORADA 2020-2021 I DISPOSAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ESMENTAT CONTRACTE (EXP. 1016/2020)

 

     REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I APROVAR L’ADDENDA ECONÒMICA CORRESPONENT A L’ANY 2020. (EXP. 249/2018)

 

  1. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT PER A L’APROVACIÓ DE L’ANNEX CORRESPONENT A L’ANY 2020, DEL CONVENI DE SERVEIS SOCIALS PER A LA COMPRA DE TARGETES D’ALIMENTACIÓ ATÈS LA NECESSITAT, A L’EMPARA DEL QUE DISPOSA LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, (EXP. 249/2018)

 

PROPOSTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: