Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de juny de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  9 DE JUNY DE 2020 (EXP. JGL 2020/14 )

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ D’UN BÚNQUER ANTIAERI (EXP. 6951/2019)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REFORMA EN HABITATGE AL C/ DE LES FIGUERETES, 21 (EXP. 2964/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ ESCORPÍ, 18 (EXP. 1641/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENOR A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI OPORTO , PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA A C/BEGONIES, 9 (EXP. 2442/2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU LLICÈNCIA D’OBRES MENORS, PER L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL DESTINAT A MAGATZEM LOGÍSTIC DE PARAFARMÀCIA, C/COSTA DOURADA, 1 BXOS,4 (EXP. 1554/2020)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LES CLÀUSULES 1.5 I 2.1 DEL PACP DEL CONTRACTE PER  A  L’EXPLOTACIÓ  DELS SERVEIS  DE  GUINGUETA-BAR DE LES PLATGES DE CUNIT,  PEL QUE FA  A  LA TEMPORADA D’OCUPACIÓ DEL L’ANY 2020, I REDUCCIÓ DEL CANON DE CADA GUINGUETA EN FUNCIÓ DEL PERIÓDE DE SERVEI, (EXP. 1016/2018)

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, ELS CONTRACTES PER A L’EXPLOTACIÓ DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ QUE SE SITUARAN EN LA ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ PER A LA TEMPORADA DE BANY 2020-2021, LOTS 1,3,6 I 8. (EXP. 1015/2020)

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: