Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de juliol de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE JULIOL DE 2019 (EXP. JGL /2019/30) .

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

2.APROVACIÓ, SI ESCAU, A L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’APARELLS DESFIBRIL·LADORS (DEA), I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE MANTENIMENT I FORMACIÓ AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA. (EXP. 6467/2018)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

3.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER LA SRA. M.P., REFERENT AL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE RESTAURACIÓ SITUATS A LA ZONA DE SERVITUD TEMPORADA 2018 (EXP. 1109/2018)

REGIDORIA D’ESPORTS, EDUCACIÓ I JOVENTUT

4.APROVACIÓ, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ DE SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE TEXT ESCOLAR D’AJUTS A FAMÍLIES EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORECIDES  PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PEL CURS ESCOLAR 2019-2020. (EXP. 903/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: