Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 d'octubre de 2019

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 08 D’OCTUBRE DE 2019.
(EXP. JGL /2019/43).

REGIDORIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ

2.APROVAR, SI ESCAU, L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL AMB L’INSTITUT JOAQUIM MIR DE VILANOVA I LA GELTRÚ (EXP. 5814/2019)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.R.G AL C. BESALÚ NÚM. 19 PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 5262/2019)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. H.H.S AL C. ESTOCOLM 17 PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 5421/2019)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI DELFIN A L’AV. TARRAGONA 95 PER A LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA (EXP. 5418/2019)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. M.L.C.M AL PASSEIG MARÍTIM 1A 2N PORTA 42 PER A LA REFORMA INTERIOR D’HABITATGE (EXP. 5033/2019)

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI CUNIDOR II AL C. CONCA DE BARBERÀ 5 PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES (EXP. 5415/2019)

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

8.APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL CATEGORIA LABORAL D’ORDENANÇA SUBGRUP AP. (EXP. 5697/2019)

9.APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE JOVENTUT SUBGRUP C1 (EXP. 5448/2019)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: