Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de setembre de 2020

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  8 DE SETEMBRE DE 2020 (EXP. JGL 2020/27)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ANUAL NORMATIU 2020-2022 (EXP. 5276/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT (3R I 4R TRIMESTRE DE 2020)  (EXP. 4898/2020)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. DENEGAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA  A L’EMPRESA TECNOLOGIA DE FIRMES SA, PER NO HAVER FINALITZAT EL TERMINI DE GARANTIA  (EXP. 5864/2018)

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ASCENSOR DEL CASAL MUNICIPAL. (EXP. 6857/2019)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A L’EMPRESA ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURES, S.A  AL C/ CUBELLES 23  (EXP. 2580-2020)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A L’EMPRESA ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURES, S.A  AL C/ SANTA COLOMA 28  (EXP. 2583-2020)

 

     PROPOSTES URGENTS

 

     PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: