Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de març de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE MARÇ  DE 2022. (EXP. JGL /2022/09)
 1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SENTÈNCIA NÚM. 24/2022 DICTADA PEL JUTJAT CENTRAL DEL CONTENCIÓS (EXP. 3734/2019)

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA DE VUIT PERSONES EN LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2022,  DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (EXP. 1493/2022)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA A L’EMPRESA    CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRÀFICS, S.L. (EXP. 4337/2017)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I CONTRAPUNT COOPERATIVA DE MÚSICS SCCL PER FOMENTAR LES ACTIVITATS FORMATIVES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE CUNIT. (EXP. 1256/2022)
 2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍN DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE REACCIONA DURANT EL SEGON I TERCER TRIMESTRE DEL CURS 2021-2022 (EXP. 1200/2022)
 3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ESCOLA SOLCUNIT PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE (EXP. 1209/2022)
 4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA POMPEU FABRA, PER A L’ EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE (EXP. 1206/2022)
 5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA ELS COSSETANS, PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL SEGON TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2021/2022 (EXP. 478/2022)
 6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA POMPEU FABRA, PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL TERCER TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2021/2022 (EXP. 482/2022)
 7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA SOLCUNIT PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL SEGON I TERCER TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2021/2022 (EXP. 485/2022)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA (GUINGUETES) DE LA PLATJA DEL MUNICIPI DE CUNIT. (EXP. 1197/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PROVISIONAL A L’EMPRESA FCC MEDIO AMBIENTE S.A (EXP. 1643/2022)
 2. APROVAR, SI ESCAU, -LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA A L’EMPRESA BARA MAR PROMOCIONES S.L. PER LA REALITZACIÓ D’OBRES (EXP. 477/2022)
 3. ATORGAR, SI ESCAU LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR A L’AVINGUDA TARRAGONA, 51 (EXP. 1047/2022)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA D’ACCÉS DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI (EXP. 9011/2021)

 PRECS I PREGUNTES

 No n’hi hagué

Arxius relacionats: