Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de gener de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, EL ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE GENER DE 2019, (EXP. 1/2019)

2.REQUERIR, SI ESCAU, AL SENYOR D.C.O. QUE EN EL TERMINI DE 10 DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (EXP. 7080/2018)

3.ADMETRE, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SENYORA M.B.G. INCONAT-SE L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP. 4557/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’BRES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI BENIDORM V, EN C/ANGEL GUIMERÀ,17 (EXP. 6359/2018)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EN AV. CAN NICOLAU, 52-A, (EXP. 6360/2018)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SENYOR R.A.V.D.H. EN CARRER AV. RECTORET, 5-B (EXP. 6045/2018)

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI DAVID, AV. BARCELONA, 8 (EXP. 6602/2018)

8.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. R.R.C., C/ MAJOR,17 (EXP. 7100/2018)

9.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI ATALAYA AV. BARCELONA, 2 (EXP. 7043/2018)

10.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.I.C.B EN C/MONCADA, 20, (EXP. 6179/2018)

11.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. F.O.T.R. EN C/CANIGÓ,8 (EXP. 5746/2018)

12.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR, AL SR. J.I.C.B, EN C/MONCADA,20 (EXP. 5328/2018)

13.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LIDERA CONSULTORES EN GESTIÓN S.L, C/RAMBLA DEL PRAT,3 LOCALS 5-6 (EXP. 5092/2018)

14.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I DE LES RETORNADES A CATALUNYA (EXP. 6106/2018)

Arxius relacionats: