Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 d'abril de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 • APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 D’ABRIL DE 2024. (EXP. JGL /2024/13)
 • APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER L’ELABORACIÓ D’UNA PROPOSTA DE  RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS DE L’AJUNTAMENT (Exp. 8198/2023)

 AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 • REGIDORIA TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÀNCIA
 •  APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL BANCARI PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA D’AUDIOACTA (EXP. 395/2018)
 •  APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER AL CONTRACTE PER LA IMPLANTACIÓ D’UN GESTOR D’EXPEDIENTS “GESTIONA” (EXP. 1024/2018)

 AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 • REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES
 •  APROVAR, SI ESCAU EL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES GRADES AL CAMP DE FUTBOL DE CUNIT (Exp. 2578/2024)
 •  ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER LEGALITZACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ (EXP. 310/2024)
 •  ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1212/2024)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1638/2024)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ PATOLOGIES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1631/2024)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ I PINTAT DE FAÇANES D’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 1661/2024)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGE UNIFAMILIARS EN FILERA I 4 PISCINES (EXP. 10812/2023)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 10654/2023)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1642/2024)

 AREA DE SERVEIS PERSONALS

 • REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM
 •  RECONÈIXER, SI ESCAU, L’OBLIGACIÓ DE LA BESTRETA A NOM DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CUNIT (EXP. 1268/2024)

 AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 • REGIDORIA D’ESPORTS
 •  APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TÈCNICS ESPORTIUS, SOCORRISME, RECEPCIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT, SERVEIS DE MANTENIMENT, CONTROL I CONDUCCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ELS JONCS.(Exp. 1881/2024)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

 

Arxius relacionats: