Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de febrer de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2022. (EXP. JGL /2022/05) .

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS TEMPORALS INDIVIDUALS I D’EMERGÈNCIA SOCIAL PER L’ANY 2022 (EXP. 55/2022)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. APLICAR, SI ESCAU, LA INCAUTACIÓ DEL 3% DE L’IMPORT DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ, A L’EMPRESA  XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES SL, EN NO HAVER-SE POGUT ADJUDICAR EL CONTRACTE PEL SERVEI CENTRALITZAT DE CONNEXIÓ A INTERNET (EXP. 6847/2021)
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA REFERENT AL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA WIMAX MUNICIPAL ( EXP. 1251/2017)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER CALAFELL, 15 (EXP. 9454/2021)
  1. ATORGAR , SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA AL CARRER DEL MIG, 50 (EXP. 8978/2021)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR  PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR  I PISCINA, EN C/L’HAVANA  22  (EXP. 7534/2021)
  3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REFORMA DE LOCAL EN AV. BARCELONA 203, (EXP. 8820/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: